Top-class risk management services in Ukraine

Global Credit Solutions (GCS) – Sv?tov? agentura pro vym?h?n? dluh?, stejn? jako sv?tov? l?dr v poskytov?n? slu?eb v oblasti ?v?r? a ??zen? rizik.

Spole?nost Global Credit Solutions Limited byla zalo?ena v Austr?lii v roce 1976, zakladatel firmy – Total Credit Management Services Pty Ltd. Pak na konci 70. let – obchodn? po??tku 80. let se roz???ila do Asie, Evropy, D?ln?ho v?chodu, v Mexick?m z?livu, Severn? a Ji?n? Americe. V sou?asn? dob? pokr?v? v?ce ne? sto zem?ch.

Agentura po vym?h?n? dluh? Global Credit Solutions je odhodl?na zajistit, aby v?ichni pou??vaj? nejmodern?j?? technologie, aby zajistily nejkvalifikovan?j??ho z?kaznick? servis. GCS m? tak? vysokou ?rove? slu?eb, s v?dom?m, ?e nejnov?j?? technologie samy o sob? ned?laj? firma ?sp??n?. To je d?vod, pro? se mezin?rodn? agentura po vym?h?n? GCS je l?drem v oblasti ?v?r? a ??zen? rizik v d?sledku skute?nosti, ?e ?e?en? na m?ru je vyvinut pro pot?eby ka?d?ho klienta.

Ka?d? kancel?? GCS nab?z? slu?by vym?h?n? pohled?vek pro sv? z?kazn?ky, s p?ihl?dnut?m ke kulturn? specifika jednotliv?ch zem?, cla, dan?, pravidel a p?edpis?. To v?e je mo?n? poskytovat vysoce kvalitn? a komplexn? ?e?en? pro vym?h?n? pohled?vek pro na?e z?kazn?ky.

GCS agentura po vym?h?n? dluh? vynakl?d? ve?ker? ?sil? st?t se glob?ln?m l?drem ve v?voji a poskytov?n? slu?eb v oblasti ?v?r? a rizik managmentu.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...