Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

Due diligence (due diligence, anglick? „due diligence“.) – zkontrolujte fakta nebo p?edpoklady o spole?nosti / podniku.

Due diligence zahrnuje shroma??ov?n? informac? o spole?nosti, anal?zu obchodn?ch informac? o finan?n?m stavu, integrity podnik?n?, pov?sti, vztahy, jako? i negativn? informace.

Due diligence se li?? od kreditn? zpr?vy povinn? kontrola Dal?? informace o re?is?r?, zakladatel?, jejich vz?jemn? propojen?. Tak?, due diligence poskytuje mo?nost prohl?dnout si n?kter? aspekty, kter? jsou d?le?it? pro z?kazn?ka shroma??ovat dodate?n? informace poskytovat podporu. To m??e b?t korektury smluv, konzultace o finan?n?ch a pr?vn?ch rizik, a tak d?le.

S n?le?itou p??? slu?by provedena hlub?? kontroly obchodn?ho partnera, kter? v?m pom??e vyhnout se nebo minimalizovat st?vaj?c? ?i potenci?ln? obchodn? rizika (ekonomick?, pr?vn?, da?ov?, politick?, marketing).

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...