Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

Due diligence (d’y? dilicens, ?ngilizce: “?al??ma ?zeni”) – ?irket / te?ebb?s hakk?nda ger?ek ve tahminlerinin kontrol edilmesi. Due diligence ?irket hakk?nda bilgilerin toplanmas?n?, finansal durum ile ilgili i? bilgileri, te?ebb?s faaliyetlerinin d?r?stl???, itibar, ba?lant?lar konusunda verilerin analiz edilmesini, ve ayr?ca negatif bilgilerin tespit edilmesini ?ng?rmektedir.

Due diligence, kredi raporundan farkl? olarak, m?d?r, hissedarlar ve onlar?n ba?lant?lar? hakk?ndaki ilave bilgilerin mecburen kontrol edilmesini kapsamaktad?r. Due diligence ayr?ca m??teri i?in ?nemli olan konular? kontrol etme, ilave bilgileri toplama, anla?ma yap?lmas?n? destekleme olanaklar? ?ng?rmektedir.

Bunlar s?zle?melerin denetlenmesi, finansal ve hukuki konularda dan??manl?k hizmetleri ve di?er i?ler olabilir. Due diligence hizmetinin yard?m?yla i? partneri daha detayl? olarak kontrol edilmektedir. S?z konusu i?lem mevcut veya olabilecek te?ebb?s risklerinden ka??nmaya veya s?z konusu riskleri en d???k d?zeye indirmeye yard?mc? olmaktad?r (iktisadi, hukuki, vergi, siyasi, pazarlama).

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...