Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

“Gizli Al?c?” hizmeti — piyasa ara?t?rmas?, ?r?n ve hizmet kalitesinin de?erlendirilmesi, muhtelif pazarlama bilgilerin toplanmas? i?in kullan?lan g??l? bir ara?t?r.
“Gizli Al?c?” hizmetinden yararlanman?n tipik ama?lar? bunlard?r:
1. Hizmet kalitesinin de?erlendirilmesi, hizmetin sat??ta olup olmad???n?n kontrol edilmesi;
2. Belirli ?r?n kodlar?n?n tespit edilmesi;
3. M??terinin ma?azalar?nda doland?r?c?l?k, sahtecilik, h?rs?zl?k olaylar?n?n tespit edilmesi;
4. Rakiplerin alan?nda pazarlama ara?t?rmalar?n yap?lmas?;
5. Sahtecilik, doland?r?c?l?k, h?rs?zl?k olaylar?n?n ara?t?rmas? i?in temel esaslar?n?n aramas?.
M??terinin ihtiya?lar? ne olursa olsun, GCS Ukraine detektifleri her zaman Ukrayna’n?n her k??esinde h?zl?, profesyonel ve gizli ?ekilde al??veri? yapabilmektedir. Ba?ar?n?n anahtar? ?r?n bilgisi, i?lerin gizli ve profesyonel ?ekilde organize edilmesi olmaktad?r. ?? organizasyonu – ama?lar?n arama ve s?n?fland?rmas?, sat?n alma plan?n?n haz?rlanmas?, maddi delillerin gerekli usulde kullan?lmas?, M??teriye detayl? ve net bilgilerin verilmesini kapsamaktad?r.
“Gizli Al?c?” hizmetinin ?er?evesinde sat?n alma i?lemleri a?a??daki y?ntemlerle yap?labilmektedir:
– telefon veya internet vas?tas?yla verilen sipari?le nakliye dahil olan perakende sat?n alma i?lemi;
– perakendecileri ziyaret edip yap?lan sat?n alma;
– di?er ?irketlerin ad?n? kullan?p gizli ?ekilde toptan veya perakende sat?n alma i?lemi.
Di?er ara?t?rmalarda oldu?u gibi bu ?al??mada M??terinin sat?n alman?n amac?n? ve kontrol edilen mal/hizmetin ?zellikleri net belirlemesi gerekir. T?m bu ko?ullar uyguland???nda GCS Ukraine detektifleri sat?n alma i?lemlerini yapar ve bu ?al??may? M??terinin pazarlama ara?t?rmas? ve piyasa bilgilerin toplanmas?nda kullan?labilecek g??l? bir araca ?evirirler.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...