Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

Ger?ek ki?iler aramas?

GCS Ukraine ?lkenin t?m b?lgelerinde ger?ek ki?iler arama hizmetini sunmaktad?r. M??teri genelde a?a??daki durumlarda birini bulmak istemektedir:

  1. 1. Bor?lu aramas? (skip tracing)
  2. 2. Kaybolan akraba, arkada? veya i? i?in gerekli ki?iler aramas?
  3. 3. Mahkeme davalar?nda daval?lar aramas?
  4. 4. M??terinin g?venli?ini tehlikeye atan ?antajc? ve di?er ki?iler.

GCS Ukraine yukar?da listelenen t?m durumlarda yard?mc? olabilir.
 
“skip tracing” en basit arama ?eklidir. Bor?lu aramas?n? yapmak i?in sistematik arama ve veriler analizinde belirli bilgi ve tecr?belere, ayn? zamanda a??k ve ?cretli veri tabanlar?na ula?ma imk?n?na sahip olmak gerekir. Genelde bor?lu aramas? – ofiste yap?labilecek bir ?al??ma – ?e?itli yerlere gidip ara?t?rman?n organize edilmesini gerektirmez. Detektif veri tabanlar?nda aramalar ve uzaktan ba?vurular? yap?p ki?inin g?ncel irtibat ve adres bilgilerini ??renmeye ?al??maktad?r.
 
Kaybolan akraba, arkada? ve i? i?in gerekli ki?ilerin aramas? bor?lu aramas?na benzemekte, fakat onlar? bulmak daha zor. M??teri normal y?ntemle gerekli ki?iye ula?amad???nda, ba?ka bir deyi?le gerekli ki?i ikametg?h adresi, telefon, e-mail v.b. bilgileri de?i?tirdi?inde detektife ba?vurmaktad?r. Bu durumlarda kaybolan ki?inin izini tespit etmek i?in veri tabanlar?nda daha detayl? aramalar ve ?ok say?da ?e?itli ba?vurular yap?lmaktad?r.
 
?o?u zaman araman?n ba?ar?l? ?ekilde ger?ekle?mesi i?in farkl? yerlere gidip bilgiler kontrol edilmekte, tan?k, kaybolan ki?inin arkada?, meslekta? ve kom?ular?yla irtibata ge?ilmektedir. M??terinin g?venli?ini tehdit eden ?antajc? ve di?er ki?ilerin aramas? – detektiflerin ?ok tecr?beli olmas?n? isteyen ?zel soru?turma niteli?indedir. Bu t?r i?ler gizli oldu?undan dolay?, bilgilerin yay?lmas?n? ve soru?turmaya zarar verilmesini engellemek i?in g?venlik kurallar?n?n iyi uygulanmas? gerekmektedir. Soru?turma birka? detektiften olu?an ekip taraf?ndan yap?lmaktad?r. Ayr?ca detektifler video ?ekim gibi spesifik ara?t?rma y?ntemleri kullanmaktad?r. Bu t?r i?lerde m??terinin g?venli?i s?z konusu oldu?undan dolay? ?cretler y?ksektir.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...