Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

GCS Ukraine aktifleri Ukrayna’n?n her yerinde arama hizmetlerini sunmaktad?r.

Aktifler aramas? – m??teri ger?ek veya t?zel ki?iye ait olan aktifleri ile ilgili spesifik bilgileri istedi?inde yap?lan ara?t?rmad?r. Genelde m??teri bu t?r bilgileri alaca??n tahsilat olana?? ?l?mek i?in ve mahkemeye ba?vurman?n ne derecede anlaml? olaca??n? saptamak amac?yla istemektedir.

GCS Ukraine b?yle ara?t?rmalar? Ukrayna’da gayrimenkul veya k?ymetli aktifleri bulmak amac?yla yapabilmektedir. Aktifler arama ?al??malar?nda g??l? analitik yetenek ve muhtelif bilgi kaynaklara eri?im gerekli olmaktad?r.

Ayr?ca varl?klar aramas? kiraya verilen araba veya ekipmanlar? geri almak i?in yap?lmaktad?r. Araba konusunda bazen birka? ?lkede birden ara?t?rmalar?n yap?lmas? zorunlu olmaktad?r. Bu t?r faaliyetleri ger?ekle?tirmek i?in bilgilere ula??ma, emniyet kurumlar?yla iyi ili?kilere, ayr?ca k?rsal b?lgelerde ?al??ma tecr?belerine ve yerel mevzuat bilgisine ihtiya? duyulmaktad?r.

GCS Ukraine b?nyesinde M??teriye gerekli olan her t?rl? ara?t?rmay? yapabilecek analist, hukuk?u, detektifler ?al??maktad?r.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...