Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

Lokal ara?t?rma yerinde yap?lan kapsaml? faaliyetleri i?ermektedir. ?rne?in:
1. Sabit ve mobil d?? izleme.
2. Olay yerlerinin incelenmesi, soru?turmalar?n yap?lmas?, tan?klardan ifadelerinin al?nmas? v.s.
3. Ki?ilerin faaliyetleri hakk?nda profesyonel ?ekilde video, ses ve foto kay?tlar?n?n yap?lmas?.
4. Ki?i ve tesislerin bulundu?u yerlerin kontrol?ne gidilmesi.
5. Bilgilendirici ve i? bilgi kaynaklar?yla ?al??malar?n yap?lmas?.
6. Di?er ki?inin ad?n?n alt?nda muhtelif i?lemlerin yap?lmas?.
GCS detektifleri ara?t?rma ve detektiflik ?al??malar?nda ?ok bilgiye ve tecr?belere sahiptir. GCS Ukraine y?llard?r muhtelif alanlarda ?al??an ajanlarla ili?kileri devam ettirmektedir.
Lokal ara?t?rma – ?ok spesifik bir ?r?nd?r. ??verenin ?al??man?n ne t?r sonuca ihtiya? oldu?unu net bilmesi gerekir. ??veren net ama?lar? belirledi?i takdirde, detektiflerimiz istenilen sonucu getirecek ara?t?rman?n detayl? plan?n? yapabilecekler.
Globalle?me ile birlikte k???k lokal ara?t?rmalar bile ?o?u zaman ciddi uluslararas? soru?turmalara d?nebilmektedir. Bu durumda GCS Ukraine bir?ok ?lkede ?al??t?rd??? g?venli ve tecr?beli detektifler zinciri kullan?p ?ok de?erli yard?mlarda bulunabilir.
Etik yasa ve normlar?na uyum – bu t?r ara?t?rmalar?n ayr? ?nemli bir konudur. Di?er incelemelerde oldu?u gibi GCS Ukraine yerel mevzuata ve ayr?ca M??terinin hukuki ve etik taleplerine ?ok ba?l? kalmaktad?r. GCS ?irketinizin itibar?n?n ?ok de?erli bir aktif oldu?unu bilmektedir. Dolay?s?yla, t?m ara?t?rmalar? ?ok etik ve profesyonel yap?yoruz. Bu t?r spesifik faaliyetlerde gerekli tecr?belere sahip oldu?umuz i?in konunuzda ara?t?rman?n ba?tan sona kadar profesyonel, h?zl? ve etik olarak yap?laca??nda emin olabilirsiniz.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...