Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

?? alan?nda ara?t?rmalar – ticari faaliyetlerde risklerin de?erlendirilmesine ve minimize edilmesine y?nelik hizmetleri ifade etmektedir.
?? alan?nda ara?t?rmalar a?a??dakileri kapsamaktad?r:
– ?irketin i?e almak istedi?i elemanlar?n kontrol edilmesi;
– Markan?n korunmas? (“antikontrafakt”);
– “Due diligence” ve ?irket hakk?ndaki bilgilerin toplanmas?;
– Varl?klar ve kaybolan insanlar?n aramas?;
– Gizli al?c? hizmeti
– “Field investigations”
Hizmet bilgilerin toplanmas? ve analiz edilmesini kapsamaktad?r. S?z konusu bilgiler potansiyel y?klenici ile yap?lacak i?birli?inin elveri?li olup olmad???n? anlamaya ve ayr?ca ilginizi ?eken ?irketi daha detayl? olarak kontrol etmeye yard?mc? olur.
?? alan?nda ara?t?rmalar ?zellikle yat?r?m projelerinde, i?yerlerinin sat?n al?nmas?nda, ?irketler ile birle?mesinde ve ?irketteki paylar?n sat?n al?nmas?nda yap?lmaktad?r.
??birli?i ba?latmak i?in ne t?r bilgilere ihtiya? duydu?unuzu ve ayr?ca bilgileri toplama amac?n? anlamam?z gerekiyor.
Hizmetlerin bedeli istenilen bilgilere ba?l? ?zel olarak belirlenmektedir.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...