Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

Elemanlar?n davran??lar?n?n sonucunda ya?anabilen rahats?z edici olaylardan i?ini korumak i?in adaylar?n i?e almadan ?nce kontrol edilmesi gerekmektedir. Ukrayna’da personelin kontrol? – eleman i?e al?nd???nda ?ok ?nemli olan, fakat i?verenler taraf?ndan ?o?u zaman ihmal edilen i?lemdir. GCS Ukraine a??lan kadro i?in adaylar?n kontrol edilmesiyle ilgili hizmetler sunmaktad?r.
Kontrol i?leminde a?a??daki bilgiler tespit edilmektedir:
1. Ad?, soyad?, baba ad?, do?um tarihi, n?fusa kay?tl? oldu?u adres;
2. E?itim;
3. ?nce ve ?u anda ?al??t??? yer;
4. Sab?ka kayd?, idari cezaland?rmalar?n?n mevcudiyeti;
5. ?irket varl?klar?n?n h?rs?zl???na yatk?n ki?ilerin tespiti;
6. Uyu?turucu, alkol, kumar ba??ml?l??? olan ki?ilerin tespiti;
7. Te?ebb?s ve maa?l? kadro olarak ?al??ma d?nemleri
8. A??lan kadronun ?zelli?ine ba?l? di?er bilgiler

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...