Top-class risk management services in Ukraine

+38 (044) 223-64-49services@gcs-ukraine.com

Kolektorska firma GCS Ukrajina – va?e hlavn? poradce v oblasti vym?h?n? dluh?, ?v?r? a ??zen? rizik.

GCS Ukrajina – mezin?rodn? kolektorska spole?nost, jej?? hlavn? ?innost? je vym?h?n? pohled?vek v podnikatelsk? sf??e. GCS Ukrajina rovn?? poskytuje ?v?rov? zpr?vy a firemn? vy?et?ov?n?.

Pr?ce na v?sledku – inkasn? slu?by jsou hrazeny na skute?nosti vratn? ??stky dluhu, bez placen?. Plat?te pouze za vykonanou pr?ci.

Spolehlivou evidenci o va?ich obchodn?ch partner? – z?sk?me kompletn? informace o protistran? – m??ete minimalizovat rizik nepln?n? ze strany sv?ho partnera.

EXPERT NA OCHRANU va?? zna?ky – m??ete poskytnout sami s ochranou proti podvod?m, pir?tstv? a pad?l?n?.

L?dr v poskytov?n? inkasn? slu?by – Pracujeme jak na Ukrajin?, tak v zahrani??. Dostanete p??le?itost vr?tit dluhy v??i nerezident?m, obch?zet jazykov? bari?ry, a ani? by se specifiky legislativy dlu?nick? zem?.

– S?? partnersk?ch kancel??? ve v?ce ne? 90 zem?ch

– Zam?stnanci s dlouholet?mi zku?enostmi

– Vysokou reputac? FIRM?

– Pozitivn? zp?tn? vazba od z?kazn?k?

GCS Ukrajina je l?drem mezi inkasn? spole?nosti na Ukrajin?.

GCS poskytuje inkasn? slu?by a vym?h?n? pohled?vek pouze leg?ln?, v souladu s vnitrost?tn?mi pr?vn?mi p?edpisy. GCS Ukrajin? experti akce jsou zam??eny nejen na vym?h?n? pohled?vek, ale tak? k ochran? z?jm? pov?st klienta, stejn? jako zachov?n? partnerstv? s dlu?n?kem.

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...