Top-class risk management services in Ukraine

GCS Ukrajina – ukrajinsk? vedouc? inkasn? agentura, kter? poskytuje ?irokou ?k?lu slu?eb pro podniky v oblasti ?v?r? a ??zen? rizik.


Hlavn?m p?edm?tem ?innosti GCS Ukrajin? je n?vrat dluh?, a to jak na Ukrajin?, tak v zahrani??. Vym?h?n? pohled?vek Na?e spole?nost nab?z? nejefektivn?j?? zp?soby vym?h?n? pohled?vek s co nejni???mi n?klady. To znamen?, ?e ve?ker? vztahy se z?kazn?ky jsou zaznamen?ny pomoc? podpisu smlouvy, platby jsou prov?d?ny v nepen??n? form?. Z?kazn?k hrad? n?klady na slu?by pouze na vr?cen? dluhu, kter? je z?rukou kvality slu?eb.

Na?e slu?by:

  1. Vozvrat pohled?vek od pr?vnick?ch osob;
  2. Kreditnye zpr?vy;
  3. Vy?et?ov?n? v oblasti obchodu.

Fakt? o Global Credit Solutions Ukrajin?:

  1. Dluhy vr?t? bez poru?en? z?kona.
  2. Rok v?stavby – 2007
  3. 60% obratu – slu?by pro zahrani?n? z?kazn?ky
  4. M?me 93 pobo?ek po cel?m sv?t?, se s?dlem v Melbourne
  5. V roce 2014 vym?h?n? pohled?vek GCS Ukrajina Ukrajinsk? kancel?? firmy byl GCRP certifik?t – osv?d?en? o shod? s normami podnik?n? v r?zn?ch zem?ch

GCS Ukrajina – specializovan? inkasn? agentura shroma??ovat komplexn? mezin?rodn? dluhy a dluhy pr?vnick?ch osob. GCS Ukrajina se zam??uje na poskytov?n? slu?eb, kter? by byly k dispozici pro v?t?inu subjekt? ukrajinsk?ho i sv?tov?m obchodu.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Loading...